25 C
Hanoi
Thứ Hai, Tháng Tư 22, 2024

Thêm gói Laravel Blade Hilighter vào Sublimetext – Setting Sublime Text up For Laravel Blade

Must read

  1. Nạp thư viện cho phép Sublime text cho phép tải các package về

   bấm Ctrl + ` để mở console và nạp đoạn mã:(hướng dẫn tại https://packagecontrol.io/installation )

   import urllib.request,os,hashlib; h = '6f4c264a24d933ce70df5dedcf1dcaee' + 'ebe013ee18cced0ef93d5f746d80ef60'; pf = 'Package Control.sublime-package'; ipp = sublime.installed_packages_path(); urllib.request.install_opener( urllib.request.build_opener( urllib.request.ProxyHandler()) ); by = urllib.request.urlopen( 'http://packagecontrol.io/' + pf.replace(' ', '%20')).read(); dh = hashlib.sha256(by).hexdigest(); print('Error validating download (got %s instead of %s), please try manual install' % (dh, h)) if dh != h else open(os.path.join( ipp, pf), 'wb' ).write(by)

  2. Tải package về:

   từ Sublime text -> Tools -> Command Palete… (hoặc Ctrl+Shift_P)

   Gõ vào
   Package Controll và chọn Package Controll: Install Package

   gõ tiếp
   Laravel blade Highliter -> Enter -> và đợi vài giây để cài đặt!
   Thế là xong.

   -> các file mới có dạng .blade.php sẽ tự mở blade view còn nếu các file có sẵn ko tự mở thì bạn vào:
   View -> Syntax -> Laravel Blade

   Chúc các bạn thành công@!

Đặt quảng cáo: 0375686007

More articles

Latest article