25 C
Hanoi
Thứ Hai, Tháng Tư 22, 2024

Tạo Local Domain khởi chạy Laravel tre

Must read

  1. Khai báo tên miền ảo tại file hosts của hệ điều hành:Thêm vào file hosts tại C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts như sau:
    127.0.0.1 laravel.ampp
  2. Khai báo tại file httpd-vhosts.conf trong của apache trong xampp
    vd:E:\xampp\apache\conf\extra\httpd-vhosts.conf 

    thêm vào như sau:

NameVirtualHost *:80
<VirtualHost *:80>
ServerName laravel.ampp
ServerAlias laravel.ampp
DocumentRoot "E:/xampp/htdocs/blog/public"
</VirtualHost>

chú ý đối với Laravel thì phải trỏ đến thư mục /public nhé

 

Sau đó khởi động lại apache và kiểm tra

Đặt quảng cáo: 0375686007

More articles

Latest article